Poznaj metodę Ortograffiti

Co roku tysiące nauczycieli pracują Metodą Ortograffiti, a dziesiątki tysięcy uczniów za jej pomocą uczą się czytać i pisać. 

Dlaczego Metoda Ortograffiti

 • Zgodna z rozporządzeniem MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej – w pełni dostosowana do polskiego systemu edukacyjnego, jego wymagań formalno-prawnych oraz praktycznych.
 • Zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do indywidualizacji pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 • Konsultowana przez prof. Martę Bogdanowicz – wybitny autorytet w dziedzinie dysleksji.
 • Rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.
Grafika

Metoda Ortograffiti jest zalecana dzieciom...

Dziecko

niedostymulowanym dydaktycznie i środowiskowo

Dziecko

z dysleksją

Dziecko

z dysgrafią

Dziecko

z dysortografią

Metoda Ortograffiti to zestaw ćwiczeń oraz pomocy dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz obudowa metodyczna dla nauczycieli.

Ćwiczenia dla uczniów rozwijają:

 • umiejętność czytania: technikę, tempo, rozumienie czytanej treści,
 • umiejętność poprawnego pisania pod względem graficznym i ortograficznym,
 • umiejętność poprawnego mówienia,
 • funkcje percepcyjno-motoryczne,
 • sferę emocjonalną i społeczną,
 • motywację do nauki,
 • zainteresowania,
 • mocne strony.

Zalety Metody Ortograffiti

Skuteczność

Skuteczność metody osiągana jest dzięki jej wielofunkcyjności, czyli połączeniu w spójną całość wielu różnych elementów. Ortograffiti to przede wszystkim metoda praktyczna. Można ją też zaliczyć do metod psychomotorycznych i psychodydaktycznych oraz wielozmysłowych. Realizowana jest poprzez:

 • systematyczne i wielokrotne powtarzanie danej czynności według określonego schematu,
 • stosowanie ćwiczeń rozwijających funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, dotykowo-kinestetyczne i motoryczne,
 • angażowanie w procesie uczenia wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu.
Grafika

Uniwersalność

Uniwersalność metody to dostosowanie jej do potrzeb:

 • wszystkich dzieci wymagających dodatkowego wsparcia w uczeniu się czytania i pisania,
 • każdego nauczyciela: specjalisty i niespecjalisty,
 • każdych zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, lekcyjnych i innych,
 • pracy w szkole i w domu, na zajęciach zorganizowanych i do pracy indywidualnej.
Grafika

Efektywność

Efektywność Ortograffiti to rzeczywiste rezultaty metody, która:

 • podnosi sprawność funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych,
 • wpływa na płynność czytania,
 • znacznie poprawia poprawność graficzną i ortograficzną pisma,
 • rozwija sprawność językową i sprawność liczenia,
 • podnosi motywację do nauki.
Grafika

Dostępność

 • Każdy uczeń może uczyć się z gotowych i powszechnie dostępnych w księgarniach tradycyjnych i internetowych zeszytów ćwiczeń z serii Ortograffiti
 • Każdy nauczyciel może skorzystać z kursów Mobilnej szkoły i pomocy z Multiteki Ortograffiti.
Grafika