Metoda Ortograffiti – Dla młodzieży

Ortograffiti. Czytanie ze zrozumieniem 

Czytanie ze zrozumieniem to dwa zeszyty z serii ORTOGRAFFITI, które są przeznaczone dla młodzieży z dysleksją w wieku 13–18 lat. Rozwijają umiejętność czytania, kształcą rozumienie czytanego tekstu oraz doskonalą funkcje słuchowo-językowe.  

Dlaczego warto pracować tą serią?

Zabawny tekst naszpikowany trudnościami

Każdą z jednostek rozpoczyna zabawny tekst – napisany przez znaną polską pisarkę książek dla dzieci i młodzieży Roksanę Jędrzejewską-Wróbel – w którym zgromadzono jak najwięcej wyrazów ilustrujących daną zasadę ortograficzną. 

Cztery poziomy rozumienia tekstu

Po każdym tekście następuje pięć ćwiczeń oznaczonych odpowiednim piktogramem, pomagających uczniowi lepiej zrozumieć tekst według czterech poziomów rozumienia 

 • na poziomie dosłownym uczeń odnajduje i wydobywa to, co jest w tekście;  
 • na poziomie interpretacyjnym – zauważa związki przyczynowo-skutkowe wynikające z tekstu, ale nie wskazane w nim bezpośrednio; 
 • na poziomie krytycznym – odnosi się do własnych ocen i doświadczeń;  
 • na poziomie twórczym tekst staje się dla ucznia inspiracją do nowego działania. 

Ćwiczenia słuchowe

Bardzo pomocne dla wszystkich uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu są ćwiczenia słuchowe. W zestawach ćwiczeń słuchowych znalazły się takie, które wszechstronnie doskonalą wrażliwość słuchową, słuch fonemowy, umiejętności fonologiczne oraz pamięć słuchową 

NOWOŚĆ! Przy każdym ćwiczeniu słuchowym i dyktandzie umieszczono kod QR do nagrania, aby uczeń mógł je sprawnie odnaleźć i odtworzyć. Czytają profesjonalni aktorzy, wykwalifikowani do pracy z dziećmi i młodzieżą.   

Przykładowe ćwiczenia słuchowe:

ćwiczenie 1 str. 21 POSŁUCHAJ
ćwiczenie 2 str. 22 POSŁUCHAJ
ćwiczenie 3 str. 22 POSŁUCHAJ
ćwiczenie 4 str. 22 POSŁUCHAJ

Dyktanda 

Na końcu zeszytu zamieszczono cztery dyktanda bazujące na słownictwie z zakresu ćwiczonych trudności ortograficznych. Stanowią one doskonałą okazję do sprawdzenia stopnia opanowania tych trudności. 

Przykładowe dyktando POSŁUCHAJ

Zeszyty ćwiczeń z serii Ortograffiti. Czytanie ze zrozumieniem świetnie się nadają do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych czy dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania. Uczeń może też z nich korzystać samodzielnie, pracując w domu. 

Zajęcia na podstawie Metody Ortograffiti najlepiej prowadzić w formie Klubów Ortograffiti.

Ortograffiti. Ćwiczenia grafomotoryczne

Ćwiczenia grafomotoryczne to zeszyt z serii ORTOGRAFFITI, przeznaczony dla młodzieży z dysgrafią w wieku 13–18 lat. Ćwiczenia doskonalą umiejętność kształtnego pisania, a także usprawniają funkcje percepcyjno-motoryczne: funkcje wzrokowe, kinestetyczno-ruchowe, orientację w kierunkach i koncentrację uwagi.

Dlaczego warto korzystać z tych ćwiczeń?

Ćwiczenia są różnorodne i atrakcyjne

 

 • łączenie punktów według podanej kolejności,
 • orientacja kierunków na płaszczyźnie,
 • rysowanie wzorów obiema rękami,
 • powiększanie, pomniejszanie i symetria w rysunku,
 • kreślenie linii, orientacja pionowa – labirynty,
 • kodowanie,
 • rysowanie jedną linią,
 • rzuty figur na płaszczyznę,
 • kaligrafia,
 • wycinanki.

Wzbogacają słownictwo i wiadomości z różnych dziedzin życia

 

  

Usprawniają procesy poznawcze

 • funkcje wzrokowe,
 • funkcje kinestetyczno-ruchowe,
 • orientacja w kierunkach,
 • koncentracja uwagi.

Na końcu publikacji zostały dodane niezbędne odpowiedzi do ćwiczeń z tekstem

 

Zeszyt ćwiczeń Ortograffiti. Ćwiczenia grafomotoryczne można wykorzystywać podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych czy dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z dysgrafią. Uczeń może też wykonywać ćwiczenia samodzielnie, pracując w domu.

Zajęcia na podstawie Metody Ortograffiti najlepiej prowadzić w formie Klubów Ortograffiti.

Dysortografia

Cztery zeszyty ćwiczeń z serii Ortograffiti – każdy poświęcony innej trudności ortograficznej – są przeznaczone dla młodzieży z dysortografią w wieku 13–18 lat. Gruntowne opracowanie reguł ortograficznych połączono z ćwiczeniami usprawniającymi procesy percepcyjno-motoryczne.

Dlaczego warto pracować tą serią?

Ćwiczenia rozwijające procesy percepcyjno-motoryczne

W nauce czytania i pisania istotną rolę odgrywają procesy percepcyjno-motoryczne, które u uczniów z dysleksją funkcjonują słabiej. Dlatego ćwiczenia zaproponowane w tej serii usprawniają wszystkie funkcje warunkujące nabywanie umiejętności, takie jak:

 • funkcje wzrokowo-przestrzenne,
 • funkcje słuchowo-językowe,
 • funkcje motoryczne,

a także koncentrację uwagi.

O tym, która funkcja jest aktywizowana w danym ćwiczeniu, informują umieszczone przy numerach ćwiczeń piktogramy.

Słowniczek utrwalający poprawną pisownię

Na końcu zeszytu umieszczono Słowniczek. Zawiera on materiał wyrazowy prezentowany we wszystkich ćwiczeniach. Daje dodatkową możliwość utrwalenia właściwych obrazów graficznych wyrazów. Wykropkowane miejsca w słowniczku są przeznaczone na przepisywanie wyrazów znajdujących się obok.

Test sprawdzający stopień umiejętności zastosowania ćwiczonej zasady ortograficznej

Stopień opanowania umiejętności rozwijanych w każdym zeszycie ćwiczeń można sprawdzić, rozwiązując test, który znajduje się na końcu. Przejrzysta punktacja umożliwia dokonanie samooceny uzyskanych wyników.

Zeszyty ćwiczeń z serii Ortograffiti można wykorzystywać podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych czy dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z dysleksją/dysortografią. Uczeń może też wykonywać ćwiczenia samodzielnie, pracując w domu.

Zajęcia na podstawie Metody Ortograffiti najlepiej prowadzić w formie Klubów Ortograffiti.