Metoda Ortograffiti

 

Metoda Ortograffiti zakłada indywidualizację pracy z uczniem przejawiającym trudności w nauce czytania, pisania i ortografii. Oznacza to, że dla każdego ucznia ustala się inny dostosowany do jego potrzeb dobór ćwiczeń. Ten odrębny sposób pracy wyznacza się poprzez wzorzec postępowania: rozpoznanie – pomoc – ocena. Pierwszy etap – rozpoznanie, służy wyłonieniu uczniów ze specyficznymi trudnościami i rozpoznaniu ich indywidualnych potrzeb. Na etapie pomocy uczeń zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej grupy i ustala się, jakiej formy pomocy wymaga; uczeń odbywa tu zajęcia dodatkowe, które dokumentowane są przez nauczyciela. Etap trzeci to ocena konkretnych osiągnięć ucznia i rzeczywista ocena efektywności udzielonej mu pomocy. 

Zalety metody – skuteczność, uniwersalność, efektywność, dostępność

 

Skuteczność metody osiągana jest dzięki jej wielofunkcyjności, czyli połączeniu w spójną całość wielu różnych elementów. Ortograffiti to przede wszystkim metoda praktyczna. Można ją również zaliczyć do metod psychomotorycznych i psychodydaktycznych oraz wielozmysłowych. Realizowana jest poprzez:

 • systematyczne i wielokrotne powtarzanie danej czynności według określonego schematu,
 • stosowanie ćwiczeń jednocześnie rozwijających funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, dotykowo-kinestetyczne i motoryczne,
 • angażowanie w procesie uczenia wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu.
 

Uniwersalność metody to zastosowanie jej do potrzeb:

 • wszystkich dzieci z trudnościami,
 • każdego nauczyciela: specjalisty i niespecjalisty,
 • każdych zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, lekcyjnych i innych,  
 • pracy w szkole i w domu, na zajęciach zorganizowanych i do pracy indywidualnej.
 

Efektywność Ortograffiti to rzeczywiste rezultaty metody, która:

 • integruje w spójny system różne rodzaje aktywności,
 • podnosi sprawność funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych,
 • wpływa na płynność czytania,
 • znacznie poprawia poprawność graficzną i ortograficzną pisma,
 • rozwija sprawność językową i sprawność liczenia,
 • podnosi motywację do nauki. 
 

Dostępność:

 • każdy może pracować z gotowymi i powszechnie dostępnymi w księgarniach tradycyjnych i internetowych zeszytami z serii Ortograffiti,
 • każdy może skorzystać z kursów Akademii Ortograffiti i ćwiczeń z Biblioteki Ortograffiti. 
 
  

Metoda Ortograffiti jest:

 • zgodna z rozporządzeniem MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej – w pełni dostosowana do polskiego systemu edukacyjnego, odpowiada jego wymaganiom formalno-prawnym oraz praktycznym,
 • zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do indywidualizacji pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • konsultowana przez prof. Martę Bogdanowicz – wybitny autorytet w dziedzinie dysleksji,
 • rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.
  Do góry